Notulen ALV BKZ 16-02-2017

1. Opening

Rene Boerema opent de vergadering om 19.00 uur

2. Financieel verslag 2016

1. Financieel verslag door Ron Roovers
Post Hartveilig stond extra vermeld als post 2016 en niet in 2015. Klopt niet, er was in 2015 al een donatie gedaan.
2. Kascontrole door Adrie Hartman en Anja Bartels.
Adrie Hartman: 16 januari is kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
Voorstel om kwijting en decharge voor het bestuur. Geen tegenstemmen, dus kwijting en decharge is verleend.
Adrie Hartman blijft nog een jaar aan. Hans van Gils meldt zich aan.
3. Contributie 2017:
Bestuur neemt zich voor om kritischer te zijn op de kosten. Waar kunnen we op bezuinigen? Wellicht hogere bijdrage voor uitstap. Is de hoogste kostenpost.
Voorstel om de contributie dit jaar nog ongewijzigd te laten en volgende ALV met een voorstel komen. Streven is om zoveel mogelijk een sluitende exploitatie te hebben.
Contributie blijft gelijk voor dit jaar

3. Bestuursverkiezingen

Monique Rombouts en Ron Roovers zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

4. Vooruitblik 2017 en website

Rene geeft toelichting op nieuwe website.
Oproep en uitnodiging om zelf input aan te leveren voor de website. Geen reclame, maar bijvoorbeeld stukjes die interessant zijn voor onze leden en voor de gemeente Zundert. Heb je een open dag, zet het er dan op. Dan maken we er een interactieve site van.
Er wordt een filmpje getoond met een gebruiksaanwijzing voor de website. Ook wordt uitgelegd hoe je zelf de content van je eigen pagina kunt aanpassen.
20 april Kijkje in de keuken bij Nomi in Etten Leur
* juni: Roefelavond
29 september: uitstap
* november: najaarsbijeenkomst
* december: eindejaarsbijeenkomst

Als er vanuit leden ideeën of initiatieven zijn, dan zijn ze zeker welkom. Heb je een contact of iets leuks, meldt het, dan pakken wij het op. Met name ook voor de uitstap. Met alle leden hebben we een groter netwerk dan met de 5 of 6 bestuursleden.

5. Rondvraag

Rene sluit de vergadering om 19.30 uur.